BOTANIC GARDEN & HERBARIUM SUBJECTS

Bachelor thesis subjects 2014-2015 in Dutch

Cryptogamen in the Plantentuin Universiteit Gent

In onze kleine maar rijke plantentuin komt tussen de aangeplante soorten ook spontane begroeiing voor. Interessant is de diversiteit aan cryptogame planten s.l., waar we hier mossen, lichenen en niet-gelicheniseerde fungi mee bedoelen. Het doel van deze bachelorproef is om een inventaris op te stellen van de cryptogamen in de plantentuin, enerzijds door vroegere literatuur en oude lijsten of waarnemingen te bundelen, anderzijds en vooral, door zelf in te zamelen en te determineren. Er zal zowel worden gefocust op terrestrisch groeiende organismen, als op epifytische en epilithische mossen en lichenen. Fungi zijn uiteraard eerder sporadische verschijnselen omdat de vruchtlichamen vaak maar heel seizoenaal zichtbaar zijn , maar anderzijds hebben we hier ook een aantal aan hout gebonden soorten die in het voorjaar of zelfs jaarrond fructificeren. De student kan zelf zijn voorkeur uitspreken en kiezen om het accent eerder op mossen dan wel op lichenen en/of fungi te leggen. Verder wordt ook van de student verwacht dat hij/zij reflecteert over het idee om deze cryptogamen in de tuin zichtbaarder en kenbaarder te maken voor een breed publiek (cryptogamenwandeling, signalisatie, tijdelijke tentoonstelling etc.) en dit te vergelijken met eventuele andere voorbeelden in Europese plantentuinen.

Aantal studenten: 2
Promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur
Co-promotor: Prof. Dr. Mieke Verbeken
Begeleiding: Wouter Van Landuyt
Contact en informatie: Isabel.Larridon@UGent.be, Mieke.Verbeken@UGent.beEen uitdaging : determineer de Afrikaanse Carex collectie!